Acasa
Blog
Article snippet
Chirii Brasov logo

Model contract inchiriere

US
Conform legii nr.114/1996 - Legea Locuintei, inchirierea se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias, consemnat prin contract scris, care se va inregistra la Organele fiscale teritoriale, si va cuprinde: adresa imobilului, valoarea chiriei, modul de plata si regulile de modificare a acesteia, suma platita in avans, obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea imobilului inchiriat precum si a spatiilor comune de folosinta, inventarul obiectelor si al dotarilor, data intrarii in vigoare a contractului si durata acestuia, scopul inchirierii, persoanele care vor locui si alte clauze daca exista convenite de catre parti. Chirii Brasov foloseste ca model de contract de inchiriere prezentat mai jos, acesta fiind adaptat conform cerintelor partilor. Cauta aici Apartamente de inchiriat Brasov.

Model contract de inchiriere:
1.        PARTILE CONTRACTANTE
A,  in calitate de  LOCATOR si B,  in calitate de LOCATAR
2.         OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. LOCATORUL inchiriaza LOCATARULUI  imobilul situata in ........,compus din ......
2.2. Imobilul se inchiriaza cu scopul de a fi folosit de catre LOCATAR cu destinatia ......
2.3. Subsemnatul LOCATOR declar ca imobilul obiect al prezentului contract nu este scos din circuitul civil, in baza vreunui act normativ, nu a fost trecut in proprietatea vreunei alte persoane fizice s-au juridice si nu formeaza obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul instantelor judecatoresti.
3.        DURATA CONTRACTULUI 
3.1.   Prezentul contract se incheie pe o perioada de  .... luni calendaristice, incepand cu data de ........ si pana la data de ........ Părţile consimt ca prezentul contract să fie definitiv inchis in momentul expirării lui,  putandu-se fi reinnoit printr-un nou acord scris şi definitivat de ambele părţi cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea prezentului contract.
4.        CHIRIA SI MODALITATI DE PLATA 
4.1. Chiria lunara aferenta imobilului închiriat este in suma de  .... In acest pret nu sunt incluse cheltuielile cu facturile utilitatilor aferente spatiului ce face obiectul prezentului contract.
4.2. Chiria se va achita anticipat pana la data de.... a fiecarei luni pentru luna urmatoare de contract, extrasul de cont al LOCATORULUI sau chitanta facand dovada achitarii chiriei.
4.3. In cazul in care plata chiriei nu se efectueaza in termenul precizat proprietarul va proceda la calcularea de penalitati de intarziere in cuantum de  .... % pentru fiecare zi de intarziere din suma datorata.
5.        GARANTIA 
5.1.   Pentru garantarea indeplinirii obligatiilor sale prevazute in prezentul contract, LOCATARUL va plati LOCATORULUI suma de.... Aceasta suma va fi retinuta de LOCATOR pe toata durata contractului. In situatia in care LOCATARUL nu a achitat chiria, contravaloarea utilitatilor consumate sau a produs stricaciuni imobilului sau dotarilor acestuia, LOCATORUL va utiliza aceasta suma pentru acoperirea acestor debite si pentru efectuarea reparatiilor. In situatia in care aceasta suma nu acopera contravaloarea chiriei neachitate, a utilitatilor consumate sau costul reparatiilor necesare, atunci LOCATORUL i-l va urmari pe cale juridica pe LOCATAR pentru recuperarea oricaror sume datorate de catre acesta.
5.2.   In situatia in care LOCATARUL a achitat chiria la zi, consumul de utilitati si nu a produs stricaciuni imobilui sau dotarilor acestuia, LOCATORUL va restitui LOCATARULUI suma platita cu titlu de garantie in maxim 30 zile de la incetarea contractului.
6.        OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 
6.1.   Să predea LOCATARULUI bunul inchiriat in stare normala de folosinta,cu toate dotările prevazute in procesul verbal de predare-primire incheiat intre parti si care constituie anexa la prezentul contract;
6.2.   Să asigure LOCATARULUI folosinţa linistita si utila a imobilului pe tot timpul locatiunii;
6.3.   Să efectueze toate reparatiile care sant necesare pentru a mentine imobilul in stare corespunzatoare de intrebuintare pe toata durata locatiunii, (reparatii capitale, degradari provenind din uzul normal al bunului inclusiv viciile de constructie);
6.4.   Să plătească impozitele aferente veniturilor obţinute din închirierea spaţiului ce face obiectul prezentului contract;
7.        OBLIGAŢIILE LOCATARULUI 
7.1.   Sa plateasca chiria in cuantumul, in modul si la termenele stipulate in contract;
7.2.   Sa suporte cheltuielile privind consumul de utilitati (apa, canal, gaz metan, curent electric, servicii de furnizare televiziune, telefonie, internet, etc.), achitand la scadenta toate facturile aferente utilitatilor consumate, precum si sa contribuie la cheltuielile pentru iluminarea, incalzirea, curatenia, partilor de folosinta comuna;
7.3.   Sa efectueze reparatiile de intretinere curenta, a caror necesitate rezulta din folosinta exclusiva a bunului;
7.4.   Sa ia masurile necesare respectarii normelor P.S.I. impotriva incendiilor, in cadrul bunului inchiriat cat si in afara acestuia;
7.5.   Sa permita examinarea bunului de catre LOCATOR o data pe luna, fara insa ca prin aceasta sa i se cauzeze o stanjenire nejustificata a folosintei bunului;
7.6.   La incetarea contractului, sa restituie LOCATORULUI bunul inchiriat in starea in care acesta i l-a predat, impreuna cu toate dotarile mentionate in procesul verbal de predare-primire incheiat intre parti;
7.7.   LOCATARUL raspunde pentru degradarea bunului inchiriat in timpul folosintei sale, inclusiv cea cauzata de incendiu, daca nu dovedeste ca a survenit fortuit;
8.        INVESTIŢIILE 
8.1.   LOCATORUL are dreptul de a pastra lucrarile adaugate si autonome efectuate asupra bunului pe durata locatiunii si nu poate fi obligat la despagubiri decat daca locatarul a efectuat lucrarile cu acordul prealabil al LOCATORULUI. Daca lucrarile au fost efectuate fara acordul prealabil al LOCATORULUI, acesta poate alege sa ceara LOCATARULUI aducerea bunului in situatia initiala, precum si plata de despagubiri pentru orice paguba ar fi cauzata bunului de catre LOCATAR. In cazul in care nu a avut acordul prealabil al LOCATORULUI, LOCATARUL nu poate invoca, in nici un caz, dreptul de retentie;
9.        SUBANCHIRIEREA IMOBILULUI SAU CESIUNEA CONTRACTULUI 
9.1.   Subînchirierea în tot sau în parte a spaţiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere către un terţ sau asocierea cu un tert NU este permisă fara acordul in scris al LOCATORULUI;
10.      INCETAREA CONTRACTULUI
10.1.Prezentul contract de inchiriere inceteaza in urmatoarele situatii:
a)        La expirarea termenului convenit de parti, contractul inceteaza de drept, fara a fi necesara o instiintare prealabila. Partile pot conveni prelungirea termnului de inchiriere prin incheierea unui act aditional  la prezentul contract;
b)       Oricare dintre partile contractante poate denunta unilateral contractul de inchiriere prin notificare scrisa prealabila transmisa cu confirmare de primire celeilalte parti, cu respectarea unui termen de preaviz de 60 zile;
c)        Rezilierea contractului. Noi partile contractante, hotaram de comun acord ca prezentul contract de inchiriere sa se considere reziliat de drept, fara interventia instantei de judecata in urmatoarele situatii :
      - LOCATARUL nu achita in termen de ... zile calendaristice de la data scadentei oricare dintre transele de chirie prevazute in prezentul contract sau contravaloarea facturilor utilitatilor consumate. In aceasta situatie LOCATARUL se obliga sa predea spatiul impreuna cu bunurile din dotare, in termen de .... zile de la data scadentei acestor obligatii;
      - LOCATARUL a pricinuit insemnate stricaciuni imobilului inchiriat, bunurilor din dotare, cladirii in care este situat acesta. In aceasta situatie LOCATARUL se obliga sa predea spatiul impreuna cu bunurile din dotare, in termen de ..... zile;
      - LOCATARUL, membrii familiei sale sau alte persoane carora LOCATARUL le-a ingaduit accesul in locuinta, au un comportament care deranjeaza celelalte persoane care locuiesc in acelasi imobil sau in imobile aflate in vecinatate sau impiedica folosirea normala a bunului inchiriat sau a partilor comune. In aceasta situatie LOCATARUL se obliga sa predea spatiul impreuna cu bunurile din dotare, in termen de .... zile.
11.     RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA 
11.1.Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale partea vinovată datorează daune-interese.
11.2. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă si o probeaza, conform prevederilor legale in vigoare.
12.     LITIGII
12.1.Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de inchiriere sunt de competenta instantei de judecata din Brasov, daca nu se ajunge la o intelegere pe cale amiabila.
13.     CLAUZE SPECIALE
......................................
Modificările contractului vor fi valabile numai dacă vor fi efectuate în scris si parafate de către ambele părţi.
Prezentul contract contine ..... pagini, a fost intocmit si semnat azi ...... in 3 exemplare cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Administratia Financiara.
 
 
LOCATOR,                                                                                                  LOCATAR,
    
Distribuie pe: